Billedet på sidehoved
 • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

I mere end hundrede år har skolen eksisteret. Oprettet for at give børn og unge en god start.

- Et godt grundlag at bygge videre på.

I 0. klasse lægges fundamentet for en god og spændende skolegang. Nye omgangsformer må læres.

Det skal være rart at gå i skole. For alle. 

I de tidlige år lægges vægt på at stimulere børnenes kreative evner og at honorere deres krav om at lære noget.

Allerede fra 1. klasse har børnene lidt lektier for. Og de kan faktisk lide det.

Skolen har tradition for at yde en kompetent og målrettet undervisning. Vi er ikke bange for at stille krav til eleverne.For at give den optimale undervisning, satser vi på kvalitetsbøger til vores undervisning. Vi udskifter løbende bogbestanden, således at eleverne kan få en tidssvarende undervisning. Vi anvender computere i skolefagene, hvor det anses for at være hensigtsmæssigt. Ligeledes er der mulighed for at vælge edb-prægede valgfag fra 8. klasse.

Vore elevmaskiner er tilsluttet sektornet og internet. Der er interaktive tavler i alle klasser fra 0. klasse til 9. kl., i fysiklokalet og i vores natur- og teknik lokale.

Samtidig med at vægte det grundlæggende faglige indhold i undervisningen byder skolen på en stor buket af ekstra oplevelser:

Hver dag er der morgensamling. Her er også muligheden for at det er eleverne, der gennemfører morgensamlingen.

Skolen har egen bus, og klasseundervisningen suppleres ofte med en tur. Det kan være til skov eller strand, besøg på virksomheder, museer, teater eller måske til en lokal landmand eller plantage. Bussen sørger også for transporten til Svømmehallen, hvor 4. og 5. klasse har svømme-undervisning en gang ugentligt.

Fra januar 2016 begyndte vores bus at opsamle de af skolens elever, der havde brug for transport om morgenen.

Vi har valgt at fortsætte ruten som er følgende:

Søndersø Kirke 7.05 - Særslev Forsamlingshus 7.15 - Ejlby Kirke 7.25 - Idrætspladsen i Skamby 7.40

Der er lejrskoler i 3., 5., 7. og 8. klasse. En aktivitet, der lægges meget vægt på. Et par dage hjemmefra sammen med klassekammeraterne er en stor oplevelse, som klassen kan leve højt på længe efter. Fællesskabet er i det hele taget en hjørnesten i skolens liv.

Skolen er et sted, hvor vi tager vare på hinanden, og et sted hvor forældre, børn og lærere kan lide at være.

Skolen er med sine 236 elever ikke større, end at alle kender alle.

 

 

 

 


 

De enkelte fag

Valghold
 
Eleverne i 8. - 9. klasse tilbydes foruden de obligatoriske fag muligheden for at deltage i nogle forskellige valgfag.
 
Før sommerferien tilkendegiver eleverne, om de ønsker at tage imod et af disse tilbud, idet deltagelsen ikke er obligatorisk.
Vælger man at tage imod tilbudet, er valget gældende for hele det kommende skoleår. Hvis en enkelt elev alligevel af en eller anden årsag skulle ønske at melde fra et valghold, kan dette kun ske efter henvendelse til skolevejlederen, som har en blanket, som skal udfyldes inden eleven får lov til at stoppe.
 
 
Svømmeundervisning
 
Som et led i idrætsundervisningen har 4. og 5. klasse en ugentlig svømmetime foruden de to almindelige idrætstimer. Undervisningen foregår i svømmehallen i Gudskov.
 
 
Skolens obligatoriske fag
 
Dansk, matematik, engelsk, tysk, musik, natur/teknik, håndarbejde, sløjd, billedkunst/p-fag, religion, madkundskab, idræt, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie.
 

Evaluering af kvalitet

Tilsynsførende
 
De frie skoler er ikke underlagt folkeskoleloven. Skolelederen har det pædagogiske ansvar over for undervisningsministeriet. Hvis vi finder, at undervisningen lykkes bedst på en anden måde end den folkeskoleloven foreskriver, er vi i vores fulde ret til at lave en anderledes undervisning. Vi er heller ikke bundet af folkeskolens fagrække.
 
Dog er det et krav fra ministeriet, at vores undervisning i dansk engelsk og matematik står mål med folkeskolens undervisning.
 
På forældrekredsmødet den 25. april 2012, blev det besluttet, at skolen fremover vil benytte selvevaluering frem for at have en tilsynsførende. Det blev ligeledes besluttet at bruge Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel.
 
Evaluering og faste tests' (opdat. 28. september 2017)
 
Klassetrin
Test
0. klasse
KTI
Sprogvudering
Dele af IL-basis
Bogstavprøve
BFS
1. klasse
Sætningslæseprøve 1
2. klasse
Ordlæseprøve 2
National test: dansk
ST2
3. klasse
DVO
Sætningslæseprøve 2
ST3
National test: matematik
4. klasse
ST4
Sætningslæseprøve 2
National test: dansk
5. klasse
Tekstlæseprøve 7
ST5
6. klasse
National test: dansk
Tekstlæseprøve 7
ST6
National test: matematik
7. klasse
Tekstforståelsesprøve udsagn A el. B
ST7
engelsk
8. klasse
Tekstforståelsesprøve udsagn A el. B
National test: dansk
ST8
Fysik/kemi
Geografi
biologi
9. klasse
Prøveafgangsprøver
TL4
ST9 aug/sept.
 
 
Samlet evaluering
 
De faglige test
Samlet set viser testene, at eleverne på Otterup Realskole har et fint fagligt niveau gennem skoleforløbet. Især i slutningen af skoleforløbet ved de afsluttende prøver kan vi se, at eleverne klarer sig over gennemsnittet.
I nogle få nationale test scorer eleverne ikke så højt som forventet i forhold til de standardiserede prøver, hvor de klarer sig rigtig pænt.
Det kan muligvis skyldes, at de nationale test afholdes op til ½ år før de afholdes i folkeskolen. Det kan betyde at nogle emner, der testes i, endnu ikke har været gennemgået.
Årsagen til det tidlige tidspunkt er Undervisningsministeriets ordning med Frie skolers frivillige brug af nationale test.
Resultaterne bruges til at overveje om undervisningen er optimal i forhold til den enkelte elev. Er der eventuelt tale om en eller flere elever med særlige vanskeligheder, der har brug for ekstra opmærksomhed.
 
 
 
 
Kreativitet
Eleverne oplever meget andet, end at sidde ved en computer og med bøger. Der arbejdes kreativt mange timer om ugen i billedkunst, musik, håndarbejde i SFO’en og når der arbejdes med optræden. Det kan være til morgensamling, i emneuger eller ved mere traditionsbundne arrangementer.
Skoleårets første af den type er skolekomedien, hvor de to 9. klasser præsterer en enestående forestilling i Otterup Hallen. I december står 3. klasse på scenen med et hyggelig nissespil, og et par dage før er koret på gulvet til det traditionsrige Lucia. I marts er det 0. klasses tur til at imponere publikum med et fint forårsspil.
SFO’en arrangerer hvert år en fernisering, hvor eleverne viser nogle af de flotte ting, de har fået lavet i årets løb.
Det er skolens overbevisning at eleverne gennem skoleforløbet stimuleres til at udvikle og bruge deres kreative evner.
 
I forhold til folkeskolen afholdes de nationale test op til ½ år før folkeskolen. Det skyldes Undervisningsministeriets ordning med Frie skolers frivillige brug af Nationale test.
 

 

 

Skolens indsatsområder

På personalesiden arbejder vi med at udvikle mødekulturen, hvor vi i fællesskab arbejder med mødeform og indhold, således at mødeaktiviteten kommer til at give bedst muligt resultat. Herunder en styrkelse af det kollegiale samarbejde gennem arbejdet med reflekterende kommunikation omkring teammøderne.
 
Der arbejdes med en styrkelse af de naturfaglige fag.
 
 
Lærerne lægger i deres undervisning op til:
 
- at der appelleres til det personlige og medmenneskelige ansvar og den enkeltes pligtfølelse at der bliver plads til den enkelte elevs udfoldelse at den enkelte elev føler, at der er brug for hende/ham at der kaldes på elevernes kræfter og initiativ at eleverne bevarer lysten til at arbejde og yde en selvstændig indsats.
Skolen finder det naturligt, at den enkelte elev ved skoleforløbets afslutning får vurderet sin præstation i forhold til givne undervisningsmål, hvorfor det tilstræbes, at så mange som muligt går op til de afsluttende prøver.
Målet er at gøre eleverne til helstøbte, harmoniske mennesker, der er udrustede til at klare tilværelsens udfordringer og tilskikkelser.
 
 
 
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Traditioner
 
En skole, der er grundlagt i 1884 vil selvfølgelig have en masse traditioner.
Nogle af dem nævnes her:
 
 • Fødselsdage
 • Morgensamling
 • Idrætsdag
 • Motionsdag
 • Skolefest
 • Lucia aften
 • Juleafslutning
 • Fastelavnsfest
 • Påskefest
 • Aktivitetsdag
 • Sidste skoledag for afgangselever
 • Dimission
 • Forårskoncert
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

 

Skolen kan give støtteundervisning til de elever, som måtte have behov for hjælp i fagene dansk, matematik og engelsk.
Normalt kan en elev først deltage i støtteundervisningen, når skolepsykologen har undersøgt vedkommende og bedømt behovet.
 
Skolepsykologisk testning kan kun finde sted, efter at skolen har indhentet forældrenes tilladelse.
 
Ved flytning til anden skole videregives tests og opfølgninger fra PPR ikke til den pågældende skole uden en fuldmagt fra forældrene.
 
 

 

 

 

Lektiepolitik

Vi finder det naturligt, at den daglige undervisning understøttes med hjemmearbejde - lektier - i nogle af skolens fag.
I mange mundtlige fag er det en forudsætning, at eleven har læst sin lektie og sat sig ind i stoffet derhjemmefra.
 
Ofte vil de skriftlige lektier være påbegyndt i timerne, således at eleven skal gøre arbejdet færdigt derhjemme.
Vi forventer, at forældrene bakker op om skolens lektiepolitik og tager et medansvar for at lektierne bliver lavet. Hvis en elev har faglige eller andre vanskeligheder vil vi typisk tilbude "differentierede lektier", så opgaven bliver overkommelig.
 
I 8. til 9. klasse udleveres en afleveringsplan for de større afleveringsopgaver, således at de fordeles jævnt.
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Ordensregler for elever ved Otterup Realskole

rev. oktober 2018

 

1. Skolens område 

Ingen elev (0. - 7. klasse) må forlade skolens område.

 

Elever i 8. og 9. klasse kan forlade skolens område i 10-, 12-, og 14-frikvarteret. Eleverne står til ansvar for deres opførsel også uden for skolen.

 

Ingen ophold lige uden for porten.

 

2. Skolen er røgfri

 

3. Slik

Det er ikke tilladt at spise slik, chips, popcorn, tygge sukkerholdigt tyggegummi eller drikke sodavand og energidrik på skolen.

 

– slik og sodavand er dog undtaget ved fødselsdage.

 

4. Boldspil

Boldspil med store bolde foregår på boldbanen. I skolegårdene spilles kun med bløde, mindre bolde.

 

På vægge må spilles med tennisbolde.

 

Boldbanen og basketbanen:

 

                         0. - 5. klasse fortrinsvis i 10-frikvarteret.

 

                         6. - 9. klasse fortrinsvis i 12-frikvarteret.

 

5. Cykling

Alle cykler og knallerter parkeres på skolens parkeringsplads i Tværgade.

 

Der trækkes ind og ud fra Tværgade.

 

6. Besøg

Klassen er klassens egen. Andre elever har ingen adgang.

 

Korte beskeder kan gives. Ved besøg udefra tales udendørs.

 

7. Mobiltelefoner

Det er tilladt at medbringe mobiltelefon på skolen på følgende vilkår:

 

1.   Mobiltelefonen må ikke benyttes til at genere andre med, hverken ved samtale eller anden kommunikation

 

2.   Mobiltelefonen må ikke forstyrre undervisningen og skal være på lydløs

 

 

Det er til enhver tid skolens personale, der afgør om mobiltelefonen må benyttes, eller om den skal pakkes væk.

Gribes en elev i misbrug, inddrages telefonen og kan hentes på kontoret efter endt skoledag. Ved gentagende misbrug kan skolen vælge at inddrage telefonen til næste skoledag.

 

8. Adfærd

I øvrigt forventes det, at elever omgås hinanden på en god og rolig måde.

 

Alle skal kunne færdes i fred på skolen.

 

Elever, som bevidst - eller gennem voldsom leg eller adfærd ødelægger skolens eller andres ejendom, må selv erstatte dette.

 

Der henvises i øvrigt til skolens mobbepolitik

 

Boldbanens ti bud:

 

Med venlig hilsen Elevrådet.

 

1.  Du må spille fodbold og andre boldspil.

 

2.  Børnehaveklassen - 5. klasse har bane 1

 

    6. klasse - 9. klasse har bane 2

 

    Bane 3 er for alle.

 

3.  Alle bolde må bruges undtagen læderbolde og andre tunge og hårde bolde. Er der tvivl spørg Mikkel.

 

4.  Du skal trille bolde tilbage på den bane hvor de kom fra.

 

5.  På boldbanen skal du vise hensyn til andre.

 

6.  Du skal tænke dig om inden du 'tyrer' til bolden.

 

7.  Du skal vise hensyn til udendørs undervisning.

 

8.  Du må gerne køre mooncar. Men ikke hvis der bliver spillet bold på banerne.

 

9.  Du (Klassen) må købe en ny bold, hvis du/I skyder bolden over hegnet.

 

10. Du må gerne lege med sne på boldbanen, men du skal rette dig efter bud 5.