Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Otterup Realskole, april 2015 

Kommunikationspolitik på Otterup Realskole

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde. Det er imidlertid ikke alle kommunikationsmåder, der er lige godt afstemt til forskellige situationer. Derfor er her nogle retningsliner for brugen af Skoleintra.

Hvor tit skal man tjekke?

Det er forventeligt, at ansatte tjekker deres elektroniske informations/kommunikationskanaler en gang i døgnet – eksklusiv ferier og fridage.

Forældre forventes ligeledes dagligt at orientere sig om meddelelser, beskeder og udlagte dokumenter i de relevante elektroniske fora således, at de er i stand til at forholde sig aktivt til aktuel relevant information.

Det er muligt at modtage en advisering pr. e-mail, når det er nyt i skoleintra. Dette gøres under menupunktet indstillinger og underpunktet advisering i forældreintra.

Hvad skriver man i beskeder via Forældreintra? 

Mails er beregnet til korte beskeder af informativ art. Altså ikke debatskabende. Det kan være sygemeldinger, anmodning om fritagelse fra undervisning, tilmelding/framelding, anmodning om telefonisk kontakt/møde.

På henvendelser via mails til skolen/personalet kan der forventes svar inden for to skoledage.

Skolen forventer ligeledes hurtigst muligt svar fra forældre på henvendelser fra skolen. Dette gælder både meddelelser og udlagte dokumenter med mindre, der er anført en anden seneste svardato. Ønsker man svar, på en sag der haster, eller har man en sag af mere kompleks karakter, gøres dette via telefonisk henvendelse eller via et personligt møde.

Massebeskeder og beskeder på opslagstavler skal være skolerelevante.

Forældreintra – Debatforum

Det er muligt at oprette et debatforum via Forældreintra. Debatforummet er tænkt som et positivt forum til glæde for såvel skole som hjem.

Klasselæreren fungerer som webmaster for den enkelte klasses debatforum. Det er webmasteren, der kan sætte emner til diskussion. Det betyder, at forældre, som ønsker et emne til debat, skal henvende sig til klasselæreren.

Skolen kan afgøre, at et emne ikke bliver til et debatemne. Debatforum kan eksempelvis bruges til ”Hvornår må vores børn gå til halfest?” ”Hvordan kan vi tænke os, at skolens fødselsdag skal forløbe – klasseaktiviteter mm.” Der kan ligeledes tænkes drøftelser af principiel karakter.

Debatforum må ikke bruges til drøftelser af personer – Det være sig elever, ansatte eller forældre. Ligeledes vil debat af konkrete hændelser på skolen ikke være forenelig med skolens hensigt med debatforum.

Forældreintra – Opslagstavle

Såvel forældre som lærere kan skrive på klassens opslagstavle. Det er imidlertid vigtigt, at opslagstavlen kun bruges til informationer, der har almen skoleinteresse, således at overskueligheden og sagligheden bevares.

Forventninger og etik 

Når skole og hjem kommunikerer, er det af stor betydning, at der udvises gensidig respekt, og at almindeligt anerkendte etiske spilleregler bliver overholdt således, at det er ”sagen”, der er til debat.

Som en del af skolens kommunikationspolitik er der derfor opstillet en række forventninger til såvel skole som hjem.  

  • Skriv aldrig, når du er vred 
  • Hold god tone  
  • Vis åbenhed 
  • Saglighed  
  • Relevans 
  • Undgå personlige angreb

De lige linjer

Det er vigtigt for samarbejdet, at kontakten rettes direkte til den medarbejder, det vedrører. Kan der ikke opnås en løsning herved, er det muligt at inddrage skolens ledelse. Det er hensigtsmæssigt at orientere medarbejderen om dette.

 

Med venlig hilsen

Ansatte og Bestyrelse på Otterup Realskole