Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Otterup Realskole 26. april 2016 

Bestyrelsens beretning 

Elevtal

På nuværende tidspunkt er der 237 elever fordelt på 0. til 9. klasse. Der er ledige pladser i mini-SFO, 0. klasse, 7. klasse og 8. klasse. Det samlede elevtal på skolen er 251.

Siden sidste år er der tiltrådt en ny skoleleder. Steffen Eriksen tiltrådte sin stilling pr. 1. august 2015, og Kai Poulsen er tilbage i sin souschefstilling efter at have været konstitueret skoleleder i perioden 1. marts 2015 til 31. juli 2015. Bestyrelsen og repræsentanter fra personalet var igennem en ansøgningsrunde af høj kvalitet, inden vi traf vores valg. Tak for et godt samarbejde.

Bygninger og investering

1. april sidste år købte vi Jernbanegade 32. Da det er en beskyttet bygning, har vi ansøgt kommunen om at få bygningen godkendt til undervisningsformål. Det ser ud til, at alt falder på plads, så vi kan tage den i brug til det kommende skoleår. Der er i skrivende stund ved at blive drænet rundt om bygningen.

Pigetoilettet i gården er renoveret - malet, ny belysning mm. Der er indkøbt 2 sæt borde og stole samt elevskabe. Der er indrettet nyt skolelederkontor med inventar mm. IP-telefonlinjen er fornyet til hele skolen. Internettet er blevet forbedret, og der er foretaget alm. vedligeholdelse af it-udstyr. Fra januar 2016 kom vi i gang med en busrute, som kører opsamling om morgenen i Søndersø, Særslev og Skamby. Til hjemtransport er der mulighed for at benytte kommunens flextrafik-ordning.

Selvevaluering

Selvevalueringen løber videre i sit tempo. Den bliver løbende udført af ledelsen og medarbejderne. Modellen, som er udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening og godkendt af Undervisningsministeriet, er hele tiden under udarbejdelse, så den passer til undervisningsministeriets krav.

Personale

Kai Poulsen var konstitueret som skoleleder fra 1. marts til 31. juli 2015. 1. august blev han souschef igen.

Steffen Eriksen var konstitueret som souschef fra 1. marts til 31. juli 2015. 1 august tiltrådte han stillingen som skoleleder.

På lærersiden har Lone Madsen afløst Steffen Eriksen. Jakob Husted har afløst Iben Dam, som har søgt nye udfordringer. Maria Louise Vestergård Viggelsø Pedersen har afløst Camilla Hornskrog Landtved.

I mini-SFO er der i perioden marts til juli ansat ekstra hjælp. Vi har været ramt hårdt personalemæssigt. Her har vi valgt at bruge vores faste vikarer.

Fremtiden

For at sikre skolens fremtid med dobbelt spor fra 7. klasse er der mulighed for 22 elever i klasserne på 7., 8. og 9. klassetrin. Vi skal have Jernbanegade 32 gjort færdig og samtidig forsætte med at renovere på resten af vores skole.

Samarbejde

Sammen skal vi skabe den bedste skole for eleverne. Dette gøres ved et positivt samarbejde med forældre, pårørende, personale og andre samarbejdspartnere, der alle er med til at skabe en god skoles hverdag og fremtid.

Mål for skolen

Skolen tilstræber en belægningsprocent, der svarer til minimum 95% af de pladser, der er til rådighed. Pr. 5. september 2015 var der ud af 241 pladser optaget 227 elever.

Det svarer til 94,02%. Ved årets udgang var der 230 elever, hvilket svarer til 95,44%. Pr. 31. december lever skolen op til måltallene for belægningsprocenten Skolen tilstræber at 99% af de planlagte lektioner gennemføres. I 2015 var gennemførelsesprocenten 99,73%.

Regnskab

Revisor Claus Kolin vil gennemgå skolens regnskab. Bestyrelsen har på et møde i marts måned fået gennemgået regnskabet i detaljer.

Selv om skolen kort før sommerferien fik oplyst, at de budgetterede statslige dispositionsbegrænsningtilskud på 110.000 kr. ville blive tilbageholdt, kommer skolen ud af 2015 med et resultat på +82.297 kr. og en egenkapital på 5.238.597 kr. Bestyrelsen finder likviditeten tilfredsstillende, da vi har omlagt realkreditlån, og skiftet pengeinstitut.

 

Til slut vil jeg sige TAK til alle jer, der gør en indsat for skolen, som er med til at skabe trygge rammer for eleverne. Det er med til at styrke deres skolegang.

Tak til bestyrelsen for deres medansvar og for at træffe de rigtige valg for skolen.

 

Bestyrelsesformand

Gerda Lund