Billedet på sidehoved
  • Otterup Realskole
Billedet på sidehoved

Otterup, den 25. april 2017

Skolelederens ledelsesberetning

Det forgangne år har igen været et begivenhedsrigt år. Denne beretning vil, som altid, primært omhandle det pædagogiske område.

 

Jernbanegade 32

Jernbanegade 32 har også i år været et af de store samtaleemner.

I foråret 2016 fik vi lavet en projektbeskrivelse sammen med et lokalt håndværkerfirma. Efter at have indhentet forskellige priser på projektet, valgte vi Kurt Korsholm til at stå for arbejdet. Vi havde et rigtig godt samarbejde med ham og hans samarbejdspartnere.
Trods megen velvilje og fleksibilitet fra håndværkerne stod de fire undervisningslokaler desværre ikke helt klar til brug ved skolestart august 2016. Vi var derfor nødt til at presse os lidt sammen på skolen i en kort periode. Jeg er meget glad for den forståelse, der var blandt både forældre og elever samt skolens ansatte.

Efter lokalerne havde været i brug i et par måneder, havde vi en officiel indvielse den 3. november, hvor bygningen blev navngivet ”Overbygningen”. Navnet var valgt af eleverne ved en afstemning. Om eftermiddagen var der åbent hus, hvor byens borgere og øvrige interesserede kunne komme og se bygningen. Jeg vil her endnu en gang takke alle, der var med til at gøre denne dag til en festlig dag.

De to 8. klasser og de to 9. klasser har taget rigtig godt imod deres nye faciliteter. Og til trods for at de skal krydse vejen, så kommer de også jævnligt på hovedmatriklen, ikke mindst fordi de deltager i morgensamling hver morgen.

 

Samarbejde

Sidste år nævnte jeg, at et af mine fokusområder er at øge og kvalificere skolens teamsamarbejde. Det er et fokus, som er fastholdt. De er vigtigt, at vi er åbne for at lære af hinanden og for at dele, de udfordringer der kommer, med hinanden. Vi drøfter internt løbende, den struktur vi har på vores teammøder, så de kan bidrage til et positivt arbejdsmiljø, der fokuserer på elevernes læring.

Men udover det interne samarbejde, er det også vigtigt, at vi har et godt samarbejde med forældre og elever. Et sådan samarbejde bygger på tillid. Jeg synes, dette samarbejde fungerer rigtig godt, men det er vigtigt, at alle parter, både elever, forældre og medarbejdere er åbne og villige til at gå i dialog, hvis vi skal fastholde dette gode samarbejde. Så jeg vil gerne opfordre alle til at gå i dialog med hinanden og os, hvis der er noget, der undrer, eller som I er nysgerrige på.

I skoleåret 2016/17 har vi valgt, at der kun skal være én obligatorisk skole/hjemsamtale. Dette er ikke for at nedprioritere samarbejdet med hjemmet - tværtimod. For med denne omstrukturering følger også en opfordring til at ønske ekstra samtaler, når dette findes nødvendigt. Det kan være med en eller flere af skolens pædagoger og lærere, og er det nødvendigt, kan det også være med skolens ledelse.

 

Bring Your Own Device

Undervisningsmaterialerne bliver mere og mere digitaliserede, hvilket også er gældende for afgangsprøverne i 9. klasse. Derfor er det vigtigt, at eleverne blive fortrolige med den digitale verden og deres eget it-udstyr. Vi har derfor valgt, at alle elever i 6. klasse og opefter, fra august 2017, skal medbringe eget udstyr. Det stiller nogle krav til sikkerhed, hvorfor skolen sørger for, at der er aflåselige skabe til alle elever på disse klassetrin. Det er ikke muligt for skolen at tegne en forsikring, der dækker udstyr ejet af elever, hvorfor det er hjemmenes egne forsikringer, der skal dække eventuelle skader på udstyret.

Jeg ser frem til, at dette tiltag kan øge digitaliseringen af undervisningen, så vores elever i endnu højere grad bliv klar til afgangsprøverne og den digitale verden i øvrigt. Ikke mindst fordi det i højere grad muliggøre at undervisningen tager udgangspunkt i online undervisningsmaterialer, nu hvor lærerne kan forvente, at alle elever har adgang til internettet.

 

Styrket inklusion

Sidste skoleår satte vi fokus på at støtte de af vores elever, der bruger IT-rygsæk. Det er vigtigt, at eleverne tager godt imod det værktøj og bruger det flittigt, da det kan bidrage til, at de kan deltage i undervisningen på lige fod med deres klassekammerater. Dette fokus har vi fastholdt i år, og gjort god brug af, at vi har udstyret en lærer med kompetencer til at hjælpe både elever og forældre til disse med at forstå og bruge dette værktøj. Det er vigtigt for mig, at skolens værdiord ”Faglighed” forstås således at eleverne skal opnå så meget faglighed som muligt, med det udgangspunkt de kommer med. Derfor er det også vigtigt, at de bruger de hjælpemidler, de må bruge.

Som noget nyt har vi oprettet en matematikvejlederfunktion. En af vores lærere er i gang med at tage en diplomuddannelse i matematikvejledning. Målet er at denne lærer kan bistå skolens matematiklærere i at teste og diagnosticere skolens elever, samt støtte lærerne i at planlægge deres undervisning differentieret. Begge dele er med henblik på at lave en mere målrettet undervisning, som kan styrke alle elevernes læring.

 

Skilsmissesamtalegrupper

I skoleåret 2015/16 startede vi op med at have skilsmissegrupper, hvor eleverne kunne mødes i et trygt forum, for at tale om de ting der kan være svært ved at være skilsmissebarn. I starten var det primært de mindre elever, der var i fokus, men projektet har været så succesrigt, at det nu også omfatter elever fra de større klasser. Jeg er meget stolt over, at vi kan tilbyde vores elever denne mulighed, og jeg er ikke i tvivl om, at det har en gavnlig effekt på elevernes koncentration i timerne.

 

Filmprofilskole

Sidste skoleår var vi også med i et filmprojekt, hvor vi agerede filmprofilskole på Nordfyn. Et projekt, hvor flere af vores lærere blev inspireret til at bruge film i deres undervisning. Dette er blevet spredt til flere af skolens lærere, som også har taget filmen til sig. Vi har for at fastholde dette indkøbt udstyr, som kan bidrage til en god kvalitet af filmene. Desuden er der blevet arbejdet på en plan for, hvordan vi i højere grad kan formalisere brugen af film i undervisningen. Det vil vi arbejde videre med i den kommende periode. Det er vigtigt, at filmen alene ikke bliver et mål i sig selv, men at den i høj grad også bruges til at opnå mange andre læringsfaglige mål, og ikke mindst til at motivere eleverne.

Filmen kan også bruges til at styrke skolens samarbejde med kommunens øvrige skoler. I marts måned var vores 6. klasse og 7. b til filmgalla i Søndersø, hvor de sammen med andre af kommunens elever, præsenterede de film de havde lavet i undervisningen. Vi kan være meget stolte af resultatet, ikke mindst fordi en af vores elever løb med en ”speciel mention” for bedste skuespil.

 

Læsebånd

Som forsøgsordning har vi i en del af dette skoleår kombineret de store eleveres spisetid med læsning. Således at de læser, mens de spiser. Dette skyldes, at vi har erfaret at mange af vores store elever ikke får læst nok dagligt. Vi skal evaluere ordningen igen inden afslutningen af dette skoleår og afgøre om ordningen evt. skal gøres permanent, eller om der skal justeres. Med ordningen vil vi ikke fratage hjemmene ansvaret for at eleverne får læst, men vi vil gerne sende et signal om, at det er vigtigt, at alle skolens elever læser dagligt. Det vil helt sikkert også kunne ses på deres læsefærdigheder.

 

Lektier

Men udgangspunkt i et ønske fra elevrådet har vi blandt lærerne drøftet hvilke forventninger, vi har til elevernes lektiemængde og til indholdet af lektier. Der er meget forskel på, hvordan vi lærere bruger lektier, og det skal der være plads til. Men det er vigtigt, at lektier er velovervejede og at de er afstemt i forhold til det enkelte barn. Jeg plejer at nævne følgende fordele ved lektier, når jeg skal beskrive skolens holdning hertil:

  • Lektier giver mulighed for forberedelse, fordybelse og automatisering
  • Lektier styrker det enkelte barns evne til at planlægge
  • Lektier bidrager til at fastholde et fokus på at elevernes læring er et samspil imellem skolen og hjemmets indsats

Fremadrettet vil vi fortsætte med at evaluere på brugen af lektier, både i de enkelte klasse- og fagteams og som samlet lærergruppe.

 

SFO

D. 1. marts 2017 var det 9. gang vi tog imod et nyt hold mini – SFO’er bestående af 20 glade børn.  Vi har efterhånden fået lavet et rigtig godt koncept, hvor vi kører med 3-ugers planer og faste temaer, og arbejder med ”Legeøen”, som er et sprogligt læringsredskab, hvor sprog, lyde og remser leges ind. Legeøen ligger op til ”Hop om bord”, som børnene senere stifter kendskab med i børnehaveklassen. Vi har i Mini - SFO ekstra fokus på børnenes trivsel. Vi taler meget om venskaber, ny og gamle venner, hvordan er man en god ven osv. 

I SFO´en er det ikke længere tilladt at bruge elektroniske enheder. Bevæggrundene for at lave dette nye tiltag er, at det kan være svært at styre hvilke spil, der bliver spillet, og om de er alderssvarende. Desuden spiller mange børn også derhjemme, så behovet bliver nok dækket alligevel. Det er heldigvis blevet forår så der kan arrangeres ekstra mange ture til det grønne område, mere cafè-hygge, og så er det jo stadig legetøjsdag om fredagen.

 

Ture og Arrangementer med SFO´en

I det forgangene år har SFO’en traditionen tro været på koloni. Det var 2 dejlige dage med plads til fordybelse i Stenderuphagelejren ved Kolding fjord, hvor de også var sidste år.

Sommerhygge blev afholdt ved Fuglsang i det skønneste vejr og var en super hyggelig aften.

Juledisco var atter en succes med stor tilslutning, masser af pizzaer, sodavand, godteposer, sanglege og diskodans til et rigtig diskotek. Tusind tak til Helle og Allan Lindstrøm fordi de igen i år ville ligge tid og diskotek til.

 

Børnehaveklassen er blevet 50 år

Den 16. januar 2017 fyldte Børnehaveklassen 50 år.

Helle Hansen og Janet Nikolajsen havde planlagt lidt ekstra inputs til morgensamling, og sørget for flødeboller til hele skolen, da alle skolens elever jo har gået i børnehaveklasse. Vi havde også besøg af skolens første børnehaveklasseledere Karen Margrete Lindberg og Kirsten Hansen. Dejligt at vores tidligere ansatte fortsat har lyst til at besøge vores gamle skole og give noget af deres erfaring og visdom videre til vores elever. Faktisk var Otterup Realskoles børnehaveklasse den første på Nordfyn af sin slags.

 

Øvrige fester på skolen

I løbet af året har der udover de nævnte været afholdt forskellige fester og andre arrangementer. Jeg vil her også kort fremhæve skolefesten i november, hvor der var rigtigt stort fremmøde, ikke mindst fordi 9. klasserne igen lavede et fantastisk stykke – denne gang om H.C. Andersen.

Den traditionsrige fastelavnsfest blev også igen i år en succes, trods vejret ikke helt var med os.

Og så fik elevrådet afhold fest for de mindste elever. Og hvis der dømmes ud fra lydniveauet, så var det helt klart også en succes.

 

En ekstra klasse og udbygning af lærerstaben

I sommers startede der endnu en parallelklasse på 7. klassetrin, således at vi fremover fast har to spor på 7., 8. og 9. årgang. Det betød, at vi skulle udvide lærerstaben for at imødegå den øgede undervisningsforpligtelse, det medførte. Vi har således nu 16 lærere ansat udover børnehaveklasseleder, souschef og skoleleder.

 

Markedsføring og ledige pladser

Udvidelsen af skolen betyder også, at der er flere pladser, der skal besættes. Vi har derfor forsøgt at være meget synlige i midierne i løbet af det sidste års tid. Nogle af jer har måske også hørt, at vi har et radiospot kørende på en af de lokale kanaler.

Sidste år startede vi en busordning op, hvor skolens bus henter elever i området Søndersø, Særslev og Skamby. Antallet af elever der benytter denne ordninger er langsomt steget hen over perioden, således at der nu er op til 11 elever, der benytter bussen om morgenen.

På trods af disse tiltag har vi dog stadige ledig plads på 0. årgang og i udskolingen. Så jeg vil også meget gerne opfordre jer alle til at reklamere positivt for skolen, når I kommer rundt på Nordfyn. Jo flere pladser vi har fyldt ud, jo flere elever får glæde af vores tilbud, og jo bedre muligheder har vi for at skabe nogle gode læringsmiljøer for skolens elever.

 

Selvevaluering

Som en del af skolens kvalitetssikring, har vi valgt selvevaluering som tilsynsform. Selvevalueringen har en cyklus hvor alle 11 kapitler, der er i den af Private Skoler udarbejdet model, skal være evalueret i løbet af en 3 årig periode. Første periode er overstået, og den officielle del af skolens selvevaluering kan findes via skolens hjemmeside. I dette skoleår evaluerer vi på Kap. 2 – Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen og på Kap. 7 – Specialundervisning.

 

Her til sidst vil jeg sige:

Tak til alle ansatte for en stor og engageret indsats for at få projektet Otterup Realskole til at lykkes.

Tak til bestyrelsen for et stort og samvittighedsfuldt arbejde, som også i 2016 har krævet mange arbejdstimer.

Ligeledes tak til revisor, OR-79 og til alle forældre og elever.

Vi går endnu et spændende år i møde. Og jeg glæder mig til et samarbejde med skolens elever, forældre, ansatte og bestyrelsen, hvor vi sammen kan finde løsninger til de opgaver og udfordringer, der måtte komme.

 

Steffen Eriksen

Skoleleder